Valikko Sulje

Rekisteriseloste

Tietosuojalausunto
TIETOSUOJA- JA REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 §
Laatimispvm: 2.3.2014

1. Rekisterinpitäjä
Vammalan Kameraseura r.y

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

jasensihteeri@kameraseura.com

3. Rekisterin nimi
Jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus
Jäsensuhteen ylläpito ja hoito, jäsenkirjeiden, tiedotteiden yms. lähettäminen. Tietoja käytetään vain Vammalan Kameraseuran viestinnässä. Tietoja ei luovuteta edelleen.

5. Rekisterin tietosisältö
Jäsenen etu- ja sukunimi, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, syntymävuosi.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tietoja saadaan henkilön liittyessä yhdistyksen jäsenenksi. Tietojen tallentamiseen ja käyttöön saadaan tällöin suostumus rekisteröidyltä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekistereitä säilytetään huolellisesti ja kaikki tieto on suojattu manuaalisella lukituksella sekä tarvittavalla tavalla käyttöoikeuksin. Aineistoon on pääsy ainoastaan rekisteriä hoitavalla henkilöllä.
Tietoja ei arkistoida tai tallenneta pidemmäksi aikaa kuin se on jäsenyyden vuoksi tarpeellisesta.

9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen
Rekisteriin kirjatulla henkilöllä on oikeus saada tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa (12KK) toteutettuna. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

10. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen
Rekisteriin kirjatulla henkilöllä on oikeus vaatia itseään koskevien virheellisten tietojen korjaamista. Korjaamispyyntö tulee tehdä rekisteristä vastaavalle kirjallisesti tai sähköpostitse riittävän yksilöidysti.

11. Muut mahdolliset oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia itseään koskevien tietojen poistamista rekisteristä.
Tällainen kielto tai tietojen poistopyyntö tulee esittää rekisterinpitäjälle kirjallisesti kohdassa 2 mainittuja yhteystietoja käyttäen.