Valikko Sulje

Yhdistyksen säännöt

Vammalan Kameraseuran säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Vammalan Kameraseura ry ja sen kotipaikka on Sastamalan kaupunki.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on herättää ja ylläpitää kiinnostusta harrastelijavalokuvaukseen sen kaikissa muodoissa. Tätä tarkoitusta toteuttaakseen yhdistys järjestää kokouksia, keskustelutilaisuuksia, esitelmiä ja käytännön harjoituksia; toimeenpanee valokuvanäyttelyitä, valokuvauskilpailuja ja -retkiä sekä alan opintotilaisuuksia jäsenilleen.

3. Jäsenet

Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Kunniajäseneksi voidaan yhdistyksen kokouksessa hallituksen esityksestä kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa varsinaisen- ja kannattavan jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

4. Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta – erikseen kummallekin jäsenryhmälle – päättää vuosikokous. Kunniajäsen on jäsenmaksusta vapaa.

5. Hallitus

Yhdistyksen toimintaa johtaa ja sen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valittu puheenjohtaja ja kahdesta neljään (2-4) varsinaista jäsentä. Hallituksen toimikausi on noin vuosi ja se kestää vuosikokouksesta toiseen.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan sekä muut tarpeelliset toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.
Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja ja joku muu hallituksen nimeämä toimihenkilö kaksi yhdessä.

7. Tilikausi ja toiminnantarkastus
Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksellä tulee olla toiminnantarkastaja ja hänellä varahenkilö.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen sekä vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään yksi viikko (1) ennen vuosikokousta hallitukselle.

8. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä viimeistään helmikuussa.
Päätökset yhdistyksen kokouksissa tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, paitsi milloin on kysymys sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Tällaisessa tapauksessa kokous on pidettävä kuudenkymmenen (60) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on yhdistyksen kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Jäsen voi antaa toiselle jäsenelle valtakirjan edustaa itseään yhdistyksen kokouksissa. Sekä valtakirjan antajan että saajan tulee olla yhdistyksen varsinaisia jäseniä.

9. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta jäsenille lähetetyllä kirjeellä tai sähköpostilla jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen sekä julkaisemalla kutsu yhdistyksen internet-sivustolla.

10. Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen päätösvaltaisuus

4. esitetään hyväksyttäväksi kokouksen työjärjestys

5. esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

  1. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun  suuruus
  2. päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä
  3. valitaan hallituksen puheenjohtaja
  4. valitaan hallituksen muut jäsenet
  5. valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
  6. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja hallitukselle hyvissä ajoin kirjallisesti esitetyt asiatMikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle hyvissä ajoin, kuitenkin vähintään 30 vuorokautta ennen kokousta, että hallitus ehtii sen käsitellä ja että asia voidaan sisällyttää11. Sääntöjen muuttaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta tehdään yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

12. Yhdistyksen purkaminen

Jos yhdistys purkautuu, sen varat on käytettävä valokuvauksen edistämiseksi sillä tavoin kuin purkamisesta päätettäessä tarkemmin määrätään. Purkamispäätös on tehtävä kahdessa, vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä ja sitä varten kokoon kutsutussa kokouksessa, molemmissa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta.

13. Muuta

Muutoin noudatetaan Suomen lakia ja mitä laki yhdistyksistä määrää.